24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

OBÓZ NIEDZICA 2019

Ważne informacje!

Obóz kondycyjno-sprawnościowy dla uczniów klas mundurowych, odbędzie się w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Niedzicy w dniach: 02.09-06.09.2019r.

·        Przyjazd i zakwaterowanie w dniu 2 września w godzinach od 13:00 do 14:00;
                                   uczniowie przyjeżdżają w MUNDURACH.
·        Zakończenie i planowany wyjazd w dniu 6 września w godzinach 10:00-11:00.
Rodzice przywożą i odbierają dziecko osobiście lub przez osoby upoważnione (upoważnienie w formie pisemnej).

Opłaty za obóz w wysokości 220 zł, pobierane będą wyłącznie w sekretariacie Szkoły w dniach  19 - 27 sierpnia 2019r.

Więcej informacji poniżej oraz w sekretariacie Szkoły - tel. +48 18 26-675-34

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA OBOZU W NIEDZICY:       

-        legitymacja szkolna;
-        umundurowanie zgodne  z regulaminem szkoły;
-        kilka zmian bielizny osobistej, pidżama;
-        przybory toaletowe, ręcznik, ręcznik kąpielowy;
-        dres, strój sportowy;
-        dwie pary obuwia sportowego;
-        klapki pod prysznic;
-        nakrycie głowy;
-        ciepła bluza lub polar oraz niezbędne okrycie przeciwdeszczowe (peleryna lub kurtka);
-        mały plecaczek, pasta do butów wojskowych, latarka i zapasowe baterie;
-        zestaw opatrunków turystycznych, igła z nitką do szycia.
 
Jeżeli ktoś z uczniów gra na jakimś instrumencie np. na gitarze, prosimy o zabranie go ze sobą.
 

 

REGULAMIN OBOZU

kondycyjno – sprawnościowego
organizowanego w roku szkolnym 2019/2020

WOW Niedzica – Zamek

 
      Niniejszy regulamin jest dokumentem normującym zasady postępowania podczas pobytu na obozie kondycyjno-sprawnościowym organizowanym przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu z klasami wojskowo-pożarniczymi i policyjnymi.
        Każdemu uczestnikowi obozu zapewniamy poszanowanie jego godności osobistej oraz przestrzeganie norm współżycia społecznego.
          Aby uniknąć nieporozumień przedstawiamy poniżej kilka wyraźnych wskazań regulujących zasady przebywania na obozie.
 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu i innych regulaminów szczegółowych oraz do poleceń  wychowawców, instruktorów oraz komendanta i kierownika obozu.
 2. Obowiązki uczestników – kadetów:
 • uczestniczenie we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy jest obowiązkowe (w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji fakt ten należy zgłosić swojemu wychowawcy),
 • dbanie o schludny wygląd i zgodnie z regulaminem nosić mundur (#regulamin mundurowy),
 • uczestnik winien przestrzegać regulaminu i rozkładu dnia,
 • punktualnie zgłaszać się na organizowane zbiórki, apele, posiłki, alarmy,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów ppoż,
 • utrzymywanie czystości i porządku w miejscu zakwaterowania,
 • uczestnik zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach i zachowywać się w sposób nie powodujący dezorganizacji zajęć,
 • uczestnik winien wykonywać polecenia/rozkazy kierownictwa obozu, dowódcy i osób prowadzących zajęcia,
 • zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia,
 • poszanowanie cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań,
 • przestrzeganie ciszy nocnej - po jej ogłoszeniu zabronione jest przebywanie poza swoim miejscem zakwaterowania bez zgody kierownictwa obozu lub wychowawcy,
 1. Bezwzględnie zakazane jest:
 • palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających przez wszystkich uczestników obozu,
 • niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia ośrodka niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy,
 • samowolne wchodzenie do jeziora lub rzeki,
 • używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne,
 • korzystanie z telefonu komórkowego w czasie zajęć.
 1. Organizator obozu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, laptopy), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik zabierze ze sobą na obóz.
 2. Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych, itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wolnym od zajęć lub wskazanym przez wychowawcę. W każdym czasie, rodzice w sprawach bardzo ważnych, będą mogli kontaktować się z kierownikiem lub wychowawcą klasy.
 3. Każde wykroczenie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika obozu upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z obozu na koszt rodziców/opiekunów.
 4. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
 5. Rodzice/opiekunowie oraz uczniowie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem obozu.