24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

MATURA 2021.WAŻNE INFORMACJE.

TO CI SIĘ MOŻE PRZYDAĆ!
 
HARMONOGRAMY, KOMUNIKATY I INFORMACJE.
Które egzaminy są obowiązkowe?
 • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują do egzaminu z języka danej mniejszości.
   
 • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
   
 • Musisz przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 
Z ilu przedmiotów możesz zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym?
Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.
 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
część pisemna część ustna
 • język polski (poziom podstawowy)
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
 • matematyka (poziom podstawowy)
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy)
 • język polski (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu)
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 
PRZEDMIOTY DODATKOWE
część pisemna część ustna
 • Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Każdy uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych.
 • Przedmioty dodatkowe uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego).
 • Dotyczy tylko języków.
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • język regionalny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)
 • język regionalny (bez określania poziomu)

Maturalne deklaracje, czyli do kiedy trzeba podjąć decyzję?
Do 30 września musisz wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Dyrekcja szkoły wyda Ci jej kopię. Kolejne miesiące to czas na zastanowienie się, czy jesteś pewien dokonanych wyborów, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. To okres gorących dyskusji z przyjaciółmi, rodzicami i samym sobą na temat planów dotyczących dalszej nauki. Wahać się jest rzeczą ludzką. Termin podjęcia ostatecznych decyzji upływa na początku lutego.

Do 7 lutego należy bowiem złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek, 8 lutego Twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną.
 
Kto jest zwolniony z egzaminu? Na jakiej podstawie?
Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.
 
Jeśli zdarzy się sytuacja, że ze względu na „szczególne przypadki losowe lub zdrowotne” (wypadek, hospitalizacja, wysoka gorączka, zatrzaśnięcie w windzie itp.) nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu, możesz zdawać egzamin w terminie dodatkowym.

Aby móc skorzystać z tej możliwości:
 • nie później niż w dniu egzaminu, do którego nie udało Ci się przystąpić, złóż do dyrektora szkoły wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi przyczynę nieobecności: zwolnieniem lekarskim, protokołem z wypadku, notatką sporządzoną przez osobę, która uwolniła Cię z zatrzaśniętej windy itp. W Twoim imieniu mogą to zrobić również Twoi rodzice.
   
 • upewnij się, że dyrektor szkoły przekazał Twój wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE – dyrektor musi to zrobić najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. W ciągu dwóch dni OKE musi rozpatrzyć Twój wniosek i ustosunkować się do niego, czyli wyrazić (lub nie) zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym.
Osoby, które otrzymają zgodę OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, przystępują do niego zgodnie z harmonogramem. Na stronach internetowych OKE pojawią się informacje o miejscu przeprowadzenia dodatkowych egzaminów. 

 
Jeśli Ci się nie powiedzie
Pamiętaj, że jedna porażka to nie koniec świata ani matury!
Jeśli nie zdasz egzaminu ustnego lub czujesz, że nie uzyskasz z egzaminu pisemnego wyniku powyżej 30%, szybko się pozbieraj i… zdawaj pozostałe zaplanowane egzaminy. Niezaliczony egzamin poprawisz w terminie poprawkowym. 

Otrzymasz drugą szansę, jeśli:
 • przystąpiłeś do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych czerwcu lub lipcu i żaden z nich nie został unieważniony (np. nie zostałeś przyłapany na ściąganiu),
   
 • nie zdałeś tylko jednego egzaminu obowiązkowego – pisemnego,
   
 • złożyłeś u dyrektora szkoły, nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników, oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.
   
Poprawkowe egzaminy pisemne przeprowadzane w  miejscach wyznaczonych przez dyrektora OKE. 
 

Harmonogram obowiązuje wszystkich absolwentów typów szkół.

Część pisemna
Data Dzień Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 maja 2021 r. wtorek język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr*
5 maja 2021 r. środa matematyka – pp historia muzyki – pr
6 maja 2021 r. czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr
7 maja 2021 r. piątek język angielski – pr
j. angielski – dj*
filozofia – pr
8, 9 maja – sobota, niedziela
10 maja 2021 r. poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
11 maja 2021 r. wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr
12 maja 2021 r. środa biologia – pr język francuski – pr
język francuski – dj
13 maja 2021 r. czwartek geografia – pr język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
14 maja 2021 r. piątek chemia – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
15, 16 maja – sobota, niedziela
17 maja 2021 r. poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 maja 2021 r. wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
19 maja 2021 r. środa informatyka – pr język włoski – pr
język włoski – dj
20 maja 2021 r. czwartek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.Część ustna – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Od 7 do 20 maja 2021 r. (oprócz 9 i 16 maja) język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski