24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

PRÓBNA MATURA!

Drodzy Uczniowie!
3 marca 2021r. w naszej szkole rozpoczyna się próbny egzamin maturalny. Bardzo proszę o zapoznanie się z harmonogramem.

3 marca środa - godz 9:00 - JĘZYK POLSKI pp
4 marca czwartek - godz 9:00 -14:00 MATEMATYKA pp
5 marca piątek - godz 9:00 - 14:00 JĘZYK ANGIELSKI pp

Bardzo prosimy o przybycie do szkoły na 30 min przed wyznaczoną godziną egzaminu próbnego i stosowanie się do wymogów sanitarno-epidemicznych obowiązujących w tym czasie.

 Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych.
1.Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
1.2.Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1.3.Rodzic/Prawny opiekunnie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4.Podczas testu próbnegow szkole mogą przebywać wyłącznie: 1) uczniowie 2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają zdostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego(np. komputery, sprzęt medyczny) 3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np. zajęcia uczniów klas I–III albo konsultacje z uczniami klasy VIII lub ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej 5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, wtym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania Strona 3z 16 testu wydał dyrektor szkoły,lub jeżeli uczeńwymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
1.5.Uczniowienie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
1.6.Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów–konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowienie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowienie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
1.7.Cudzoziemcy przystępujący do danego testu diagnostycznego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
1.8.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
1.9.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłkówdla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych. 1.10.Osoby, które jednego dnia przystępują do testów diagnostycznych z dwóch różnych przedmiotów egzaminu maturalnego, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 
 2. Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1.Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust inosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny,po zajęciu miejsc przez uczniów.
2.3.Uczniowiesą zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca wsali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) kończy pracęz arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
2.4.Nauczycielei inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający,podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
2.5.Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych wprzeprowadzanie testu w danej sali).

2.6.Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do testu diagnostycznegow odrębnej sali. W takiej sytuacjiminimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami, wynosi 2m.
2.7.W przypadku testów diagnostycznych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerwy między poszczególnymi sesjami danego dnia ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów