24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Aktualności

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM OD 1 WRZEŚNIA 2021R.

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NOWYM TARGU OD 1 WRZEŚNIA 2021ROKU
 
 
1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 
2.     Uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 
3.     Rodzice i opiekunowie przychodzący do  szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 
4.     W celu np. załatwienia niezbędnych spraw w sekretariacie można wejść do szkoły po rozpoczęciu zajęć przez uczniów.
 
5.     Przy wejściu do budynku szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
 
6.     Ze względów bezpieczeństwa ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Do budynku szkolnego mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i mogą przebywać w wyznaczonych obszarach.
 
7.     Ze względu na ryzyko zakażenia ograniczony będzie kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi.
 
8.     W szkole będzie w razie potrzeby mierzona uczniom i pracownikom szkoły temperatura termometrem bezdotykowym, który będzie codziennie dezynfekowany.
9.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).Opiekunowie powinni poinformować szkołę o wynikach konsultacji lekarskiej.
 
10.   Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom uczniowie będą mieli w miarę możliwości zajęcia w tych samych salach, aby unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 
11. W miejscach wspólnych (tzn. w szatni, na korytarzach i w toaletach) należy używać maseczek lub zachowywać społeczny dystans. Nauczyciele dyżurujący będą również pilnować, aby w tych pomieszczeniach nie gromadziły się większe ilości osób i aby uczniowie zachowywali dystans 1,5 m
 
12. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 
13.  Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego będą czyszczone lub dezynfekowane.
 
14.     Uczniowie mają  posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą (pożyczać gumki, ołówka, długopisu itp.)
 
 
15.   Sale oraz części wspólne (korytarze, toalety…) będą wietrzone.
 
 
16.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1.        Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 
 
3.        Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 
4.        W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 
5.        Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
6.        W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
 
* Będzie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w szkole, gdzie przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 
1.  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu tel.:730 578 034, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.