24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Harmonogramy

  • HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Składanie podań – formularz na stronie DO 16 LIPCA 2020R.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (sprawdzenie kompetencji językowych)  ZE WZGLĘDU NA COVID-19
 NIE ODBĘDĄ SIĘ
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy
wstępne)
29-30 LIPCA*
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki testu predyspozycji językowych
DO 31 LIPCA 2020 R.
 
Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły i wyniki egzaminu (kopia lub oryginały) - ze szczególnym uwzględnieniem oceny z j. angielskiego oraz zachowania DO 17 SIERPNIA 2020 R.
Informacja o przyjętych/nieprzyjętych do szkoły 18 SIERPNIA 2020 R.
Ostateczne potwierdzenie woli nauki przez złożenie oryginału świadectwa ( w przypadku wcześniejszego złożenia kopii) DO 19 SIERPNIA 2020 R.
Podanie ostatecznej listy przyjętych do szkoły 20 SIERPNIA 2020 R.
DOKUMENTY: PODANIE, 2 ZDJĘCIA, ŚWIADECTWO I WYNIKI EGZAMINU, KARTA ZDROWIA UCZNIA (Z WYNIKAMI EGZAMINU I ŚWIADECTWEM WYDAWANA PRZEZ SZKOŁĘ).
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020
* z zachowaniem procedur przeciwdziałającym zachorowaniem na COVID-19


 
  • HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS MUNDUROWYCH
Składanie podań – formularz na stronie
 
 DO 20 LIPCA 2020 R.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami  ZE WZGLĘDU NA COVID-19
 NIE ODBĘDĄ SIĘ
Testy sprawnościowe do klasy wojskowej (OPW) 21-22 LIPCA 2020 R.**
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
DO 31 LIPCA 2020 R.
 
Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły i wyniki egzaminu- kopia lub oryginały-
(szczególnie brane będą oceny z zachowania praz oceny z wychowania fizycznego)
DO 17 SIERPNIA 2020 R.
Informacja o przyjętych/nieprzyjętych do szkoły 18 SIERPNIA 2020 R.
Ostateczne potwierdzenie woli nauki przez złożenie oryginału świadectwa (w przypadku wcześniejszego złożenia kopii) DO 19 SIERPNIA 2020 R.
Podanie ostatecznej listy przyjętych do szkoły 20 SIERPNIA 2020 R.
DOKUMENTY: PODANIE, 2 ZDJĘCIA, ŚWIADECTWO I WYNIKI EGZAMINU, KARTA ZDROWIA UCZNIA (WYDAWANA PRZEZ SZKOŁĘ), ORZECZENIE LEKARSKIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE BARDZO DOBREGO STANU ZDROWIA
(WYDANE PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ), PISEMNA ZGODA RODZICÓW NA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO KLASY O PROFILU MUNDUROWYM**
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
* z zachowaniem procedur przeciwdziałającym zachorowaniem na COVID-19
** egzamin sprawnościowy dotyczy tylko klasy o profilu wojskowym (OPW)

 
>> Zarejestruj się! <<