24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Policealna szkoła służb medycznych

OGŁASZAMY NABÓR NA SEMESTR LETNI

Nauka rozpoczyna się od 10 lutego 2020r.

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód – Technika farmaceutycznego, Terapeuty zajęciowego, Opiekuna medycznego

zapraszamy do Policealnej Szkoły Służb Medycznych w Nowym Targu

ul. Św. Katarzyny 1, 34-400 Nowy Targ

Dzięki nauce w naszej Szkole zdobędziesz podstawowe umiejętności i będziesz doskonale przygotowana/y do pracy w zawodzie. Stawiamy na jakość, łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką, co przynosi najlepsze efekty.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

REKRUTACJA TRWA

 

Technik farmaceutyczny

 • nauka trwa 2,5 roku,

 • zajęcia odbywają się w formie dziennej.

 

Kwalifikacja MED.09. tj. sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

 

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i poza aptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

 • sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych,

 • wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,

 • przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 • współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

   

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • aptece ogólnodostępnej,

 • w aptece szpitalnej,

 • hurtowni farmaceutycznej,

 • zakładzie przemysłu farmaceutycznego,

 • sklepach zielarsko – medycznych,

 • może również otworzyć punkt apteczny w miejscowości, gdzie nie ma apteki.

   

Przedmioty nauczane to m.in.

 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii;

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna;

 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki;

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

 • Język angielski zawodowy;

 • Technologia postaci leków;

 • Farmakologia;

 • Analiza leków;

 • Podstawy obrotu aptecznego;

 • Technika sporządzania leków;

 • Metody badania surowców roślinnych;

 • Świadczenia farmaceutyczne. 

Terapeuta zajęciowy

 • nauka trwa 2 lata,

 • zajęcia odbywają się w formie dziennej lub stacjonarne.

   

Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

To osoba, która współuczestniczy w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Wykorzystując wszelkie techniki terapii zajęciowej i stosując zróżnicowane metody i formy pracy pomaga podopiecznym w uzyskaniu pełnosprawności i powrocie do aktywnego życia w społeczeństwie.

 

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym.

 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb pacjenta ,

 • przygotowania grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta.

 • organizowania zajęć o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym i społeczeństwie.

 • posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.

   

Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,

 • domach dziennego pobytu,

 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,

 • świetlicach terapeutycznych,

 • klubach seniora,

 • pracowniach terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami,

 • w oddziałach szpitalnych,

 • sanatoriach,

 • warsztatach terapii zajęciowej,

 • innych placówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia


   

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii;

 • Wybrane zagadnienia z psychologii;

 • Podstawy pedagogiki;

 • Podstawy terapii zajęciowej;

 • Organizacja czasu wolnego;

 • Prace plastyczno-techniczne;

 • Prace rękodzielniczo-krawieckie;

 • Pracownia ceramiczna;

 • Zabiegi higieniczne;

 • Praktyka zawodowa. 

Opiekun medyczny

 • nauka trwa 1 rok,

 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym lub zaocznym

 • wymagane wykształcenie średnie

   

Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny ma za zadanie udzielanie pomocy podopiecznym w zaspokajaniu wszystkich potrzeb biologiczno-psychologiczno-społecznych. Podczas wykonywania w pełni kompleksowych usług w dziedzinie opieki medycznej daje profesjonalne wsparcia osobie, którą się zajmuje.

 

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i pomagania w rozwiązywaniu problemów osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;

 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;

 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;

 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;

 • wykonywania zabiegów higienicznych;

 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;

 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;

 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.


   

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,

 • domach dziennego pobytu,

 • szpitalach,

 • hospicjach,

 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

 • świadcząc indywidualną opiekę w domu pacjenta,


   

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii;

 • Komunikacja personalna;

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną;

 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze;

 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną;

 • Praktyka zawodowa.

  

 
Formularz kontaktowy
Pliki do pobrania
 • Profilaktyka u kobiety ciężarnej - A.SadowskaPobierz
 • PRZEWODNIK MATKI KARMIĄCEJ1 - Aneta WnętrzakPobierz