24.10.2018

Poprawa egzaminów zawodowych 9-10.01.2019 r.

Policealna Szkoła Służb Medycznych NABÓR NA ROK 2021/2022 ROZPOCZĘTY !

Nauka rozpoczyna się od 01 września 2021r.
Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód – Technika farmaceutycznego, Terapeuty zajęciowego, Opiekuna medycznego, Technika masażysty, Higienistki stomatologicznej
zapraszamy do Policealnej Szkoły Służb Medycznych w Nowym Targu
ul. Św. Katarzyny 1, 34-400 Nowy Targ
Dzięki nauce w naszej Szkole zdobędziesz podstawowe umiejętności i będziesz doskonale przygotowana/y do pracy w zawodzie. Stawiamy na jakość, łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką, co przynosi najlepsze efekty.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 
                                                                   REKRUTACJA TRWA !Technik farmaceutyczny
 • nauka trwa 2,5 roku,
 • zajęcia odbywają się w formie dziennej.
Kwalifikacja MED.09. tj. sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:
 • prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i poza aptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych,
 • wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
 • przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:
 • aptece ogólnodostępnej,
 • w aptece szpitalnej,
 • hurtowni farmaceutycznej,
 • zakładzie przemysłu farmaceutycznego,
 • sklepach zielarsko – medycznych,
 • może również otworzyć punkt apteczny w miejscowości, gdzie nie ma apteki.
Przedmioty nauczane to m.in.
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii;
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki;
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Język angielski zawodowy;
 • Technologia postaci leków;
 • Farmakologia;
 • Analiza leków;
 • Podstawy obrotu aptecznego;
 • Technika sporządzania leków
 • Metody badania surowców roślinnych;
 • Świadczenia farmaceutyczne.Terapeuta zajęciowy
 • nauka trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (3 dni w tygodniu)
Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.
To osoba, która współuczestniczy w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Wykorzystując wszelkie techniki terapii zajęciowej i stosując zróżnicowane metody i formy pracy pomaga podopiecznym w uzyskaniu pełnosprawności i powrocie do aktywnego życia w społeczeństwie.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:
 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym.
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb pacjenta ,
 • przygotowania grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta.
 • organizowania zajęć o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym i społeczeństwie.
 • posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.
Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziennego pobytu,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • klubach seniora,
 • pracowniach terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w oddziałach szpitalnych,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • innych placówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia
Przedmioty nauczane to m.in.:
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii;
 • Podstawy pedagogiki;
 • Podstawy terapii zajęciowej;
 • Organizacja czasu wolnego;
 • Prace plastyczno-techniczne;
 • Prace rękodzielniczo-krawieckie;
 • Pracownia ceramiczna;
 • Zabiegi higieniczne;
 • Praktyka zawodowa.


Opiekun medyczny
 • nauka trwa 1 rok,
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu)
 • wymagane wykształcenie średnie
Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Opiekun medyczny ma za zadanie udzielanie pomocy podopiecznym w zaspokajaniu wszystkich potrzeb biologiczno-psychologiczno-społecznych. Podczas wykonywania w pełni kompleksowych usług w dziedzinie opieki medycznej daje profesjonalne wsparcia osobie, którą się zajmuje.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:
 • rozpoznawania i pomagania w rozwiązywaniu problemów osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywania zabiegów higienicznych;
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziennego pobytu,
 • szpitalach,
 • hospicjach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • świadcząc indywidualną opiekę w domu pacjenta,
Przedmioty nauczane to m.in.:
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii;
 • Komunikacja personalna;
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze;
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • Praktyka zawodowa.

Higienistka stomatologiczna
 • nauka trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu)
 • wymagane wykształcenie średnie
Kwalifikacja: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.
Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne). Ważną częścią wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna jest działalność profilaktyczno-edukacyjna, która może być prowadzona zarówno w gabinecie dentystycznym jak i w różnych środowiskach. Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.
Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:
 • realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • gabinetach dentystycznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych publicznych bądź prywatnych,
 • gabinetach specjalistycznych,
 • również w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.
Przedmioty nauczane to m.in.:
 • Organizacja ochrony zdrowia;
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej;
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym;
 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej;
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki;
 • Pracownia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji jamy ustnej;
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii;
 • Praktyka zawodowa.


Słuchacze w trakcie nauki znajdują zatrudnienie!
Współpraca z partnerami praktyki obowiązkowej w zakresie.